در این روش به شما یاد میدهیم که چگونه ماءالشعیر خود را از ظرفی به ظرف دیگر انتقال دهید:

1-در شیلنگ خود آب ریخته به گونه ای که هیچ حباب هوایی داخل شلنگ نباشد و با دو شست خود دو سر شیلنگ را میبندید.

2-ظرف پر را در ارتفاعی بالاتر از ظرف خالی گذاشته و یک سر شیلنگ را درون ظرف پر میگذارید.

3-همانطور که با انگشت خود یک سر شیلنگ را گرفته اید، آن را داخل ظرف خالی کرده و آرام رها میکنید.

4- آب از شیلنگ خارج شده و با مکشی که ایجاد میکند، شربت از ظرف پر به ظرف خالی انتقال می یابد.

نکته:دقت کنید که از آب جوشیده شده استفاده کرده و دستان خود را ضدعفونی کنید.

جهت اکسید نشدن شربت، بهتر است که شربت از فاصله ی زیاد داخل ظرف ریخته نشود.